การเมือง
0
ความคิดเห็น0
อ่าน128

สนช. เสนอผ่านร่าง พรบ. กรรมการการเลือกตั้ง

สนช. เสนอผ่านร่าง พรบ. กรรมการการเลือกตั้ง

แม้จะมีความพยายามจาก กกต. ที่เสนอประเด็นโต้แย้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่ที่สุดแล้ววันนี้ สนช.ก็ได้มีมติเห็นชอบกับร่างฉบับนี้ทำให้ข้อโต้แย้งของ กกต.ตกไป ติดตาม จากคุณอนุพรรณ จันทนะ รายงานสด จากรัฐสภา

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หลังมีการตั้งกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายขึ้นมาพิจารณาความเห็นต่าง ของ กกต. 6 ประเด็น

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หลังจากคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย คือ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 5 คน ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 1 คน และ สนช. 5 คน มีมติยืนยันว่า ร่าง พรป.กกต.ไม่ขัด หรือ แย้งต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ตามที่ กกต.มีข้อโต้แย้ง 6 ประเด็น โดยได้มีการนำร่าง พรป.ดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม เพื่อพิจารณาว่า จะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ซึ่งสมาชิก สนช. ได้เข้าประชุม 201 คน ลงมติ เห็นชอบ 194 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง และงดออกเสียง 7 เสียง

โดยการลงมติ หากเห็นชอบ ต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ หรือ 126 เสียงขึ้นไป แต่หากคะแนนเสียงไม่เห็นชอบเกิน 2 ใน 3 ของสมาชิกที่มีอยู่ หรือ 167 คนขึ้นไป ก็จะมีผลให้ร่างนั้นตกไป

ส่วนขั้นตอนการพิจารณาในวันนี้ ประธาน กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย ได้สรุปรายงานการพิจารณา โดย กมธ.ร่วมไม่มีการแก้ไข ซึ่งยืนยันตามร่างเดิมที่ สนช.เคยให้ความเห็นชอบก่อนหน้านี้ พร้อมเปิดโอกาสให้ประธาน กกต.ที่สงวนความเห็น ได้ชี้แจงข้อโต้แย้ง 6 ประเด็นให้ที่ประชุม สนช.รับทราบ ก่อนที่จะลงมติ ซึ่งประธานกรรมาธิการ สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ได้แถลงว่า ร่างพรป.กกต. ที่ประชุมเสียงข้างมาก เห็นว่า ตรงตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแล้ว จึงไม่มีการแก้ไข

ขณะที่ ประธาน กกต. ศุภชัย สมเจริญ ในนามกรรมาธิการเสียงข้างน้อย ก็ได้พยายามชี้แจงข้อโต้แย้งที่เห็นต่างใน 6 ประเด็น ที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

สำหรับ 6 ประเด็น ที่ กกต.เห็นว่า ร่างพ.ร.ป.กกต.มีบทบัญญัติที่ไม่ตรงกับรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 1. ที่กำหนดเรื่องคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการสรรหา กกต. ซึ่งได้เขียนเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนด ที่ระบุว่า ให้คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความเป็นกลาง ซื่อสัตย์สุจริต มีความเข้าใจในภารกิจของกกต. และไม่มีพฤติการณ์ยอมตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใดๆ ซึ่งประเด็นนี้ รัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนบัญญัติไว้ และรัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุให้ดูคุณสมบัติของกฎหมายลูกประกอบด้วย

2. ที่กำหนดเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกกต.ที่ระบุว่า ไม่มีพฤติการณ์ยอมตนอยู่ในอาณัติของพรรคการเมืองใดๆ รวมตลอดทั้งมีทัศคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสำเร็จ ซึ่งบัญญัติเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนด

3.ระบุอำนาจหน้าที่ของกกต.แต่ละคนในการสั่งระงับ เมื่อเห็นว่าการเลือกตั้งไม่สุจริตในบางหน่วย ให้เสนอต่อที่ประชุมกกต.เพื่อวินิจฉัย ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของ กกต.เพียงคนเดียว สามารถสั่งระงับยับยั้งหรือสั่งเลือกตั้งใหม่ได้เมื่อพบเหตุทุจริตเลือกตั้ง

4.ให้ กกต.เพียงควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยให้หน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดให้กกต. มีอำนาจหน้าที่เป็นผู้จัดการเลือกตั้ง

5. ที่บัญญัติให้ กกต.มอบอำนาจให้เลขาธิการ กกต.หรือ พนักงานของสำนักงาน มีอำนาจสืบสวนสอบสวน และไต่สวนได้ ซึ่งบัญญัติเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนด ให้อำนาจกกต.สืบสวนสอบสวนได้เลย

6. ที่บัญญัติให้ กกต.ชุดปัจจุบันพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ โดยกกต.เห็นว่า มาตราดังกล่าวขัดหลักนิติธรรมและนิติประเพณีที่ปฏิบัติกันมา ไม่ตรงตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

ส่งให้นายกรัฐมนตรี ทำตามรัฐธรรมนูญต่อไป

ที่มา Nation TV

ติดตาม ข่าวเด็ด

อย่าลืม!! กดปุ่ม "ถูกใจ" ข่าวเด็ด เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน และติดตามข่าวสารดีๆ ที่พร้อมนำเสนอให้แก่ท่านสมาชิก..

"แล้วคุณจะไม่พลาด.. ในทุกเรื่องที่ต้องรู้!!"

โหลดเพิ่ม
โหลด การเมือง เพิ่ม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.